Mở tài khoản

Miễn phí mở tài khoản

Phí duy trì tài khoản hàng năm trên TƯ BẢN GIA là 100.000₫ (Một trăm ngàn đồng)

Để đăng ký mở tài khoản:

Gọi điện hoặc nhắn tin vào Zalo 0386.357.759